mobil menü

Gizlilik Politikası


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA BİLDİRİMİETİ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerinin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem vermekteyiz. Bu doğrultuda, kişisel verilerin yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korunması için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerin alınması ve gerekli sistemsel erişim ve veri erişim kontrolleri, güvenli transfer kontrolleri, iş sürekliliği kontrolleri ve diğer gerekli kurumsal kontrollerin uygulanması sağlanmaktadır.Bu aydınlatma bildirimi ETİ Gıda’ya iş başvurusunda bulunanlar, ETİ Gıda ürün ve hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, ürün ve hizmetler ile ilgili talep, öneri, şikâyet bildirimlerinde bulanmak amacıyla web sitesini ve çağrı merkezini kullanan gerçek kişiler, müşteri ve müşteri adayı, tedarikçiler, çalışan adayı, eski çalışanlar, taşeron ve taşeron çalışanları, ETİ Gıda iş ortakları veya kurumsal müşteri temsilcileri açısından geçerlidir.TANIMLARKişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLKELERİETİ, kişisel verilerin işlenmesi sırasında kanunun 4. maddesi uyarınca hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, sınırlı ve ölçülü, işlendikleri amaçla bağlantılı ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun hareket etmektedir.ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TARAFINDAN İŞLENEN VERİLER VE KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA KANALLARIETİ ile veri sahibi arasındaki ilişkinin türüne ve niteliğine, kullanılan iletişim kanallarına ve bahsi geçen amaç bilgisine bağlı olarak çeşitlenmekte ve farklılaşabilmektedir. • ETİ’ye ait web sitelerinin ziyaret edilmesi sırasında veri taraması sağlayan çerezler (cookie) ve web sitesi içerisindeki dilek/öneri formu ya da sponsorluk formu kullanılarak veri sahibinin kendisi tarafından beyan edilen kimlik ve iletişim bilgileri, etkin bir müşteri hizmeti sunulabilmesi amacıyla çağrı merkezi aracılığı ile dilek, öneri ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi için müşteri/müşteri adaylarının beyan ettikleri kimlik ve iletişim bilgileri,
 • ETİ tarafından gerçekleştirilen fuar, etkinlik, pazar araştırması gibi faaliyetlere katılım sağlayan katılımcılardan elde edilen bilgiler ile basın yayın organları, yerel yönetim mensuplarının web siteleri, ETİ'ye ait blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan web sitelerinden elde edilen bilgiler, ETİ çalışanlarından ve sosyal medya da dâhil olmak üzere her türlü basın yayın faaliyeti içinde bulunan medya kuruluşlarından gerek matbu evraklarla, gerek sözlü gerekse elektronik formatta beyan edilen kimlik, iletişim ve görsel verileri,
 • Çalışan adaylarının özgeçmiş bilgilerinin elden teslimi veya elektronik formatta beyan ettiği her türlü kişisel veri, insan kaynakları alanında faaliyet gösteren firmalar aracılığı ile elde edilen temel kişisel iletişim bilgileri, geçmiş iş deneyimi, yetenek ve becerileri, üye olunan sivil toplum kuruluşları, sendika ve dernek bilgileri, referans bilgileri,
 • Geçmişte ETİ Gıda’da çalışan kişilerin kendilerinden temin edilen ve yasal düzenlemelerin gerektirdiği temel iletişim ve kimlik bilgileri, finansal bilgileri, sendikal bilgiler, seyahat ve harcama bilgileri, geçmiş iş deneyimi bilgileri, aile yakınları bilgisi ile sağlık bilgileri
 • ETİ ile arasında sözleşme bulunan tedarikçi, taşeron, distribütör ve iş ortaklarının temsilcilerinin temel iletişim bilgileri ile taşeron çalışanlarına ait kimlik, sağlık, finansal, eğitim, yetkinlik, ceza mahkûmiyeti, iletişim ve aile yakını bilgileri,
 • Telefon görüşmeleri, e-posta yazışmaları gibi her türlü iletişim kanalı üzerinden ETİ ürünlerini kullanan müşteri ile ETİ ürünlerini kullanacak olan müşteri adaylarına ait temel iletişim bilgileri,


Yukarıda tanımlanan ilkeler doğrultusunda işlenmektedir.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARIKişisel veriler, ETİ tarafından aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenebilmekte olup, bu amaçların ve ilgili yasal sürelerin öngördüğü müddetçe saklanabilmektedir:Web sitesini ziyaret edenlerin; • Tüketicilerden gelen sorular, talep, öneri ve şikâyetlerle ilgilenilmesi ve yönetilmesi ve etkin müşteri hizmeti sunulabilmesi,
 • Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • Kişisel veri sahipleriyle yapılan görüşmelerin hizmet/işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla kaydedilmesi,
 • Hizmet memnuniyetinin kontrolü için müşterilerle iletişime geçilmesi
 • Çerez bilgileri kullanılarak, iletişim ve hedefli reklamların yanı sıra ürün önerilerin sunulması
 • Web sitelerinin trafik ve kullanım verilerinin analiz edilmesi, bu analizlerin kullanıcı deneyimini ve site performansılarını iyileştirme çalışmalarında kullanılması


Çalışan adaylarının ve ilgili referansların; • Açık iş pozisyonları için uygun adayın belirlenebilmesi,
 • Adayların referans kontrolünün yapılabilmesi,
 • İnsan kaynakları politika ve süreçlerinin yürütülme


Müşterilerin/İş Ortaklarının/Tüketicilerin; • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sosyal sorumluluk ve sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hediye veya promosyon verilmesi, çekiliş veya yarışmalara dahil edilmesi,
 • Tüketici ilgi alanlarının, isteklerinin ve değişen ihtiyaçlarının anlaşılması, değerlendirilmesi, web sitesinin, mevcut ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve / veya yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve marka itibarının iyileştirilmesi
 • Organizasyonların düzenlenmesi, müşterilerin davet edilmesi, organizasyonlara katılımın takip edilmesi, organizasyon için gerekli rezervasyon işlemlerinin yapılması,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi, incelenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,


Tedarikçilerin/Taşeronların ve çalışanlarının; • Tedarikçilere/taşeronlara ödemelerin takip edilmesi, finansal durumların kontrol edilmesi, ücretlendirme, faturalandırma vb. işlemlerin yönetilmesi,
 • Hediye veya promosyon verilmesi, çekiliş veya yarışmalara dahil edilmesi,
 • Organizasyonların düzenlenmesi, müşterilerin davet edilmesi, organizasyonlara katılımın takip edilmesi, organizasyon için gerekli rezervasyon işlemlerinin yapılması
 • Mal, hizmet, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi, incelenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • ETİ’nin hukuki zeminde kendisine tanınan haklarını kullanması ve koruması ev sözleşme yönetiminin yürütülmesi,


Distribütörlerin ve çalışanlarının; • Ödemelerin takip edilmesi, finansal durumların kontrol edilmesi, ücretlendirme, faturalandırma vb. işlemlerin yönetilmesi,
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal, hizmet, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi


Çağrı Merkezine ulaşanların; • ETİ’ye telefonla, elektronik araçlarla veya başka bir kanal ile ulaşan kişilerin kimliğinin doğrulanması,
 • İç eğitim ve kalite güvence amaçlarının sağlanması,
 • Tüketicilerden gelen soru, talep, öneri ve şikâyetlerle ilgilenilmesi, yönetilmesi, araştırılması ve etkin müşteri hizmeti sunulabilmesi,
 • Tüketici ilgi alanlarının, isteklerinin ve değişen ihtiyaçlarının anlaşılması, değerlendirilmesi, mevcut ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve / veya yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi,
 • İletişim ve hedefli reklamların yanı sıra ürün önerilerin sunulması,


ETİ ayrıca çevrimiçi gezinme, arama ve satın alma davranışları hakkındaki bilgileri ve marka iletişimleri ile olan etkileşimleri, belirli ortak özelliklere sahip, bireysel kimliklerin ayırt edilemeyeceği gruplar oluşturarak saklayabilmekte veya bu grupları oluşturarak saklayan dijital platformların verilerini reklam faaliyetleri amacıyla kullanabilmektedir.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMIETİ’nin yürüttüğü faaliyetler ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel veriler aşağıdaki taraflar ile paylaşılabilmektedir. • İdari amaçların yerine getirilmesi için ETİ’nin yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ile
 • Koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması amacıyla ETİ bünyesindeki iş birimleri ve fabrikalar ile
 • ETİ bünyesince kullanılmakta olan teknolojik sistemlere destek sağlayan firmalar ve bu kapsamdaki sistem yöneticileri ile
 • Müşteri memnuniyeti, marka itibarı vb. amaçlar kapsamındaki araştırma firmaları ve kampanya/promosyonlar kapsamındaki ajanslar ile
 • İşe alım hizmeti kapsamında İnsan Kaynakları firmaları ile
 • Hukuk ve uyum faaliyetlerinin yürütülebilmesi için hukuk müşaviri ile
 • Ödemeler ve faturalandırma süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla ödeme firması, vergi dairesi, bankalar, denetim firmaları ve kamu otoriteleriyle,
 • Taleplerin/şikâyet/önerilerin değerlendirilebilmesi, ETİ web sitelerini barındıran veya işleten, verileri analiz eden, müşteri hizmetleri sunan ve ETİ namına hizmet veren üçüncü taraflar ile
 • Sponsorlar, reklam verenler, reklam ağları, reklam sunucuları, sosyal medya ağları ve analitik şirketleri veya pazarlama, tanıtım, veri zenginleştirme ile ilgili diğer üçüncü taraflar ile
 • İş devirleri sırasında veya yeni iş alanları alım satımında kişisel veriler ilgili üçüncü taraflar ile paylaşılabilmektedir.
 • Yasal zorunluluklardan dolayı ilgili yasal merciler ile aşağıdaki amaçlarla paylaşılabilmektedir.


  • İlgili bir yasanın gerektirdiğinin iyi niyetine inanıldığında,
  • Hükümet yetkililerinin soruşturma yürütmesi talebi üzerine;
  • Uygulanabilir politikaları doğrulamak veya uygulamak için;
  • Dolandırıcılık veya herhangi bir teknik veya güvenlik açıklarını tespit etmek ve korumak için;
  • Acil bir duruma cevap vermek için;
  • ETİ’ye ait web sitelerini, ETİ veya kamuya ait üçüncü tarafların haklarını, mülkünü, güvenliğini korumak amacıyla.KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASIETİ, işbu Politikada açıklanan amaçlar çerçevesinde, yurt dışı veri aktarımı yapabilmektedir ve kişisel veriler bu kapsamda kullanılan sunucu ve elektronik ortamlarda işlenerek saklanabilmektedir. Kişisel Veriler, ETİ’nin veya tedarikçilerinin bulunduğu yerlerin veya sunucuların bulunduğu Avrupa Birliği ülkelerine transfer edilebilir.   Bu aktarımlarda kişisel verilerin gerektiği şekilde korunması için gerekli önlemler alınmaktadır.

İşlenme, depolanma, idare veya işbu Politika ’da belirtilmiş başkaca bir kullanım amacıyla işbu Politikanın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilen amaçların karşılanması için kişisel veriler mevzuata uygun biçimde yurt dışına aktarabilir. Bu aktarımlarda kişisel verilerin gerektiği şekilde korunması için gerekli önlemler alınır.

Avrupa Birliği içerisinde toplanan kişisel veriler, örneğin, Avrupa Birliği dışındaki bir ülkede bulunan üçüncü taraflara aktarılabilir ve bu taraflarca işlenebilir. Bu gibi durumlarda ETİ, kişisel verilerinizin aktarımının ilgili gizlilik yasalarına uygun olarak yapılmasını ve özellikle de AB Komisyonu tarafından onaylanan Standart Sözleşme Maddeleri gibi uygun sözleşme, teknik ve kurumsal önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİKişisel veriler ETİ bünyesinde ilgili yasal saklama süreleri müddetince bulundurulmakta olup, bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve işbu bildirimde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler ise, ETİ tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİETİ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kanun’un 12. Maddesi gereğince kişisel verilerin yetkisiz kişilerce işlenmesi ve erişilmesini engellemek amacıyla gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almayı taahhüt etmektedir. Bu bağlamda bilgi güvenliği kontrolleri kişisel verilerin korunması kapsamında da temel alınmakta ve işletilmektedir.

Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına ETİ’nin faaliyet gösterdiği tüm yerleşkelerinde fiziksel ve çevresel güvenlik çerçevesinde kontrollerin iyileştirilmesi sağlanmakta, çalışan ve tedarikçilerin kişisel verilerin korunması hususunda görev ve sorumluluklarının konu edildiği farkındalık programları hazırlanmaktadır. İdari yöntemlerle birlikte teknik güvenlik kontrollerinin uygulanması konusuna da önem verilmektedir. Bu kapsamda her türlü erişim için yetki ve onay mekanizmaları kurulmakta, düzenli olarak gözden geçirilmekte ve yapılan işlemlerin kayıt altına alınması sağlanmakta, sistemlerde oluşabilecek zafiyetlerin belirlenebilmesi için periyodik denetimler yapılmakta, verilerin aktarımı sırasında yetkisiz erişimini engellemek üzere kriptografik yöntemler kullanılmakta, yaşanabilecek olan güvenlik olayları için risk analizleri gerçekleştirilmekte ve meydana gelen güvenlik olayları kayıt altına alınarak çözümlenmektedir.

KVKK Çerçevesinde Veri Sahibinin HaklarıKişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca veri sahipleri ETİ üzerinde aşağıdaki haklara sahiptir: • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini/güncelleştirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.


Veri sahipleri, yukarıda listelenmiş olan haklardan birini kullanmak istedikleri takdirde, bu metnin sonunda yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu  ile birlikte;

 • Aşağıda yer alan adrese noter kanalı aracılığıyla başvurarak,
 • Aşağıda adresleri bulunan yerleşkelere kimlik ibrazı ile bizzat başvuru yaparak,
 • [etigida@hs03.kep.tr] KEP adresine e-posta göndererek
 • Mobil imza/güvenli elektronik imza aracılığı ile [kvkk@etigrup.com.tr] adresine e-posta göndererek
 • Başvuru yapmaları gerekmektedir.Başvuru süreçleri ile ilgili [kvkk@etigrup.com.tr] adresine e-posta gönderilerek detaylı bilgi alınabilir.ETİ, veri sahiplerinden gelecek olan bu talepleri, en geç 30 gün içerisinde değerlendirerek geri dönüş sağlayacak olmakla birlikte, bu geri dönüşler yazılı veya elektronik ortamda olmak suretiyle çeşitlilik gösterebilecektir.Veri Koruma Sorumlusu İrtibat Bilgileri:BireyselKüçük Çamlıca Mah. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:56 İSTANBUL
BireyselKüçük Çamlıca Mah. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:31 İSTANBUL
BireyselOrganize Sanayi Bölgesi 11. Cadde 26110 ESKİŞEHİR
BireyselOrganize Sanayi Bölgesi Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı No:3 ESKİŞEHİR
BireyselOrganize Sanayi Bölgesi 14. Cadde No: 10 ESKİŞEHİR
BireyselEskişehir Karayolu Bozüyük – BİLECİK
BireyselKonya Organize Sanayi Bölgesi (3.Organize) 8. Sok. No:5 Selçuklu KONYA
BireyselOrganize Sanayi Bölgesi 11. Cadde No:6 ESKİŞEHİR Organize Sanayi Bölgesi 7.Cadde No:42
Bireysel / Noter Kanalı ileOrganize Sanayi Bölgesi 14. Cadde No: 10 26110 ESKİŞEHİR
BireyselHoşnudiye Mah. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Cad. No:11 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

Kişisel Veriler İle İlgili Talep Yönetim Formu için tıklayınız.