mobil menü

ETİ Sponsorluk Aydınlatma Metni

ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ SPONSORLUK SÜRECİ AYDINLATMA METNİ

 • Veri Sorumlusu 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Eti Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“ETİ” veya “Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem verilmektedir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, https://www.etietieti.com/cerez-politikasi linkinden erişilebilen Eti Şirketler Grubu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla (“Amaç”) ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel verileriniz; Amaç’ın gerçekleştirilmesi doğrultusundakanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ile ilgili detaylı bilgilere Politika’dan ulaşabilirsiniz. 

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında Şirketimiz ile temas etmeniz halinde elektronik ortamda internet sitemizde yer alan formlar, e-posta; fiziki ortamda kargo/posta, faks, yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler kanalları vasıtasıyla Kanun’un 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak Şirketimiz ile aranızda sponsorluk sözleşmesinin kurulması veya ifası amacıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak ve Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi ve Şirketimizin sponsorluk faaliyetlerinden yararlanması kapsamında Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. 

 1. Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, 
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.etietieti.com/eti-gizlilik-politikasi linkinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.